ساخت ایران 2 قسمت 16 - قسمت 16 ساخت ایران 2 - دانلود قانونی قسمت 16 ساخت ایران 2 - خرید قسمت 16 ساخت ایران 2
دسته‌بندی جدول زمان بندی کارشناسی ارشد - دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری آزاد ارشد دکتری 97-98

دانلود دفترچه ثبت نام ارشد 95 - 96 + جدول زمانبندی ارشد سراسری 95

دانلود دفترچه ثبت نام ارشد 95 - 96 + جدول زمانبندی سراسری

« جدول زمان بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95-96 »
موضوعتاریخ
زمان و مهلت ثبت نام

آزمون کارشناسی ارشد 95-96
16 تا 22 آذر 94

1394/9/16 لغایت 1394/9/22
استقرار اطلاعات ثبت نامی

برای مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی
3 تا 5 اسفند 94

1394/12/3 لغایت 1394/12/5
انتشار اطلاعیه

دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون

در نشریه پیک سنجش و سایت سنجش
6 و 13 اردیبهشت 95

1395/2/6 و 1395/2/13
دریافت کارت شرکت در آزمون

و برگ راهنمای آزمون

از طریق سایت سنجش
13 تا 15 اردیبهشت 95

1395/2/13 لغایت 1395/2/15
زمان برگزاری آزمون ارشد 95-9616 و 17 اردیبهشت 95
زمان اعلام نتایج اولیه ارشد 95-96
به صورت کارنامه و انتخاب رشته داوطلبان
نیمه دوم خرداد ماه 95
اطلاعیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت

کد رشته محل های بورسیه

یا دارای شرایط خاص، زمان انجام مصاحبه

و تاریخ آزمون مرحله دوم کد رشته های

امتحانی دارای آزمون تشریحی یا پروژه

ارشد 95-96
نیمه اول تیر ماه 95
زمان اعلام نتایج نهایی ارشد 95-96دهه دوم شهریور ماه 95

زمان دقیق اعلام نتایج نهایی ارشد 94 - 95 - جدول زمان بندی

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 94-95 | نتایج نهایی ارشد 94-95 | اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد 94-95 |

لینک نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 94


نتایج نهایی ارشد 94 - 95  اعلام شد - کلیک کنید


زمان دقیق اعلام نتایج نهایی ارشد 94 = 9 شهریور 94


زمان دقیق اعلام نتایج نهایی ارشد آزاد 94 = 17 شهریور 94


بر اساس آخرین اخبار منتشره و برنامه زمانی پیش بینی شده، فهرست نهایی اسامی پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها، دوشنبه 9 شهریور 94 منتشر خواهد شد.


« جدول زمان بندی آزمون کارشناسی ارشد 94 »


موضوع
تاریخ
 زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 9417 تا 25 آبان 93
 مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی
 کارشناسی ارشد 94
17 تا 27 آبان 93
 انتشار اطلاعیه دریافت کارت و برگزاری
 آزمون کارشناسی ارشد 94 در سایت سنجش
13 بهمن 93
 دریافت کارت شرکت در آزمون و برگ
 راهنمای آزمون کارشناسی ارشد 94
 از طریق سایت سنجش
12 تا 14 بهمن 93

 زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 94
15 و 16 و 17 بهمن 93
  زمان اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی
 ارشد 94 به صورت کارنامه و انتخاب رشته
 توسط داوطلبان
نیمه دوم اردیبهشت 94
 اطلاعیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد
 رشته محل های بورسیه یا دارای شرایط
 خاص، زمان انجام مصاحبه آزمون کارشناسی
 ارشد 94
نیمه دوم خرداد 94
 زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی
 ارشد 94
دهه اول شهریور 94

قسمت شانزدهم ساخت ایران 2 - قسمت شانزدهم فصل دوم ساخت ایران - دانلود قسمت 16 ساخت ایران 2 - دانلود رایگان قسمت 16 ساخت ایران 2
نظافت منزل توسط خانم مشهد - نظافت منزل مشهد - نظافت راه پله در مشهد - شماره شرکت نظافتی در مشهد
شرکت نظافتی معتبر در مشهد - شرکت نظافتی در مشهد - شرکت خدمات نظافتی در مشهد